Regulamin e-sklepu Navmax™

Regulamin Sklepu Internetowego Navmax

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy „Regulamin” jest wzorcem umownym w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks cywilny, udostępnionym przez Usługodawcę na serwerze Sklepu Internetowego dla wszystkich potencjalnych użytkownikówPostanowienia Regulaminu są integralną częścią treści każdej Umowy Licencyjnej zawieranej przez Usługodawcę z Usługobiorcą i uzupełniają jej treść w zakresie w jakim nie są sprzeczne z treścią Umowy Licencyjnej. Usługodawca i Usługobiorca zobowiązują się postępować zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Regulamin nie stanowi oferty zawarcia umowy.

3. Wszelkie elementy serwisu internetowego i strony internetowej Sklepu Internetowego są przedmiotem wyłącznych majątkowych praw autorskich przysługujących Usługodawcy i podlegają ochronie prawnej.

4. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego umożliwia pobieranie lub korzystanie z oprogramowania NAVMAX służącego do nawigacji satelitarnej GPS.

II. DEFINICJE.

1. Sklep Internetowy „NAVMAX”, zwany w dalszej treści Regulaminu: Sklep Internetowy dostępny w domenie https://shop.navmax.com, jest prowadzony przez przedsiębiorstwo Navmax Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380036, NIP 5272652156, kapitał zakładowy 87.000 złotych, w całości opłacony, świadcząca usługi związane z korzystaniem z systemu nawigacji satelitarnej GPS, nazywanego w dalszej treści regulaminu Usługodawcą

2. Produkt – Nawigacja NAVMAX, Usługi Online lub w zakresie aktualizacji Nawigacji NAVMAX,

3. Nawigacja NAVMAX – Aplikacja wraz z Danymi Cyfrowymi umożliwiająca korzystanie z systemu nawigacji satelitarnej GPS za pośrednictwem urządzeń typu PND (Personal Navigation Device), telefonów komórkowych, smartfonów oraz tabletów, dostępna w Sklepie Internetowym i w innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów.

4. Aplikacja - oprogramowanie przeznaczone do instalacji w pamięci urządzeń typu PND (Personal Navigation Device), telefonów komórkowych, smartfonów oraz  tabletów  służące do korzystania z systemu nawigacji satelitarnej GPS, stanowiące element Nawigacji NAVMAX.

5. Dane Cyfrowe - dane, mapy państw, regionów i miast w postaci elektronicznej pobierane przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Nawigacji NAVMAX i przechowywane następnie w pamięci Urządzenia Odbiorczego Usługobiorcy.

6. Urządzenie Odbiorcze - jest urządzeniem elektronicznym z zainstalowanym, właściwym (wskazanym przez Usługodawcę w Sklepie Internetowym) systemem operacyjnym, posiadające odpowiednią pamięć oraz spełniające inne warunki techniczne niezbędne do prawidłowej obsługi Nawigacji NAVMAX, znajdujące się we władaniu Usługobiorcy, służące do odbioru i zapisu Nawigacji NAVMAX oraz innych Produktów na stałe w jego pamięci stałej, umożliwiające nawiązanie połączenia GPS. Urządzeniem Odbiorczym jest także urządzenie umożliwiające nawiązanie połączenia GPS oraz połączenia on-line zawierające zainstalowaną przez Usługobiorcę Nawigację NAVMAX oferowaną do nabycia w ramach Sklepu Internetowego.

7. Usługi Online - usługi dodatkowe udostępniane drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Nawigacji Navmax, polegające na korzystaniu z oprogramowania bez jego instalacji w pamięci stałej Urządzenia Odbiorczego, w oparciu o niniejszy Regulamin, których specyfikacja znajduje się w cenniku oraz w niniejszym Regulaminie Usługodawcy dostępnym w Sklepie Internetowym, polegającą na umożliwieniu korzystania z nich za pośrednictwem sieci informatycznej.

8. Abonament - opłata uiszczana przez Usługobiorcę za możliwość korzystania z Nawigacji Navmax  lub Usług Online za okres wybrany przez Usługobiorcę spośród wyszczególnionych przez Usługodawcę w aktualnej ofercie. Wysokość Abonamentu określona jest w  cenniku Usługodawcy dostępnym w Sklepie Internetowym.

9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

10. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna oraz SMS

11. Hasło Usługobiorcy - indywidualne, poufne hasło Usługobiorcy służące do logowania do konta Usługobiorcy w Sklepie Internetowym.

12. GPRS (General Packet Radio Service) - standard przekazywania pakietów danych oraz technologia, wykorzystywana w sieciach telefonii komórkowej GSM do pakietowego przesyłania danych.

13. Internet – ogólnoświatowa sieć informatyczna

14. GPS (Global Positioning System) - światowy system nawigacji satelitarnej

15. Bluetooth - technologia bezprzewodowej radiowej komunikacji krótkiego zasięgu pomiędzy telefonami komórkowymi, komputerami przenośnymi oraz innymi urządzeniami peryferyjnymi środowiska komputerowego i audiowizualnego, a także innymi urządzeniami powszechnego użytku

16. WAP (Wireless Application Protocol) - standard dla aplikacji i protokołów wykorzystywanych w sieciach bezprzewodowych, umożliwiający abonentom sieci komórkowych GSM komunikację z serwerami i platformami obsługującymi określony format plików.

17. Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która chce uzyskać prawo korzystania lub korzysta z  Produktów na podstawie właściwej Licencji, nazywana w dalszej treści Regulaminu Usługobiorcą. Usługobiorcą są podmioty wymienione w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy nabywają prawo korzystania lub korzystają na warunkach określonych w zdaniu poprzednim z Produktów w celu niezwiązanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w tym wypadku osoby fizyczne korzystające z Produktów uważane będą za konsumenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

18. Usługobiorca - nabywający Usługę od Usługodawcy, poza treścią niniejszego Regulaminu, zobowiązany jest także do zapoznania się z treścią Umowy Licencyjnej udostępnianej przez Usługodawcę w ramach strony internetowej Sklepu Internetowego i eksploatowania nabytego Produktu zgodnie z postanowieniami i w sposób wskazany w dalszej treści Regulaminu. Umowa Licencyjna stanowi podstawę prawną do korzystania z oprogramowania. Licencja oznacza prawo do korzystania z Nawigacji Navmax (Aplikacji i Danych Cyfrowych) lub oprogramowania w ramach Usług Online, uzyskiwane przez Usługobiorcę poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej on-line, w sposób określony w Regulaminie.

19. Oprogramowanie operacyjne – system informatyczny instalowany w Urządzeniu Odbiorczym służącym do obsługi Produktów.

III. PRAWA i OBOWIĄZKI Usługodawcy i Usługobiorcy

1. USŁUGODAWCA

a) Usługodawca jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym.

b) Usługodawca jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania do elektronicznego nawigowania GPS pojazdów w ruchu lądowym o nazwie NAVMAX  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej uprawnionym do dokonywania zwielokrotniania oraz rozpowszechniania zwielokrotnionych kopii oprogramowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych umów licencyjnych.

c) Usługodawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Sklepu Internetowego NAVMAX znajdującego się na portalu internetowym www.navmax.com.pl

d) Usługodawca zobowiązuje się postępować i prowadzić sprzedaż swych Produktów zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

2. USŁUGOBIORCA

a) Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z Produktów oferowanych w ramach Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, oraz z postanowieniami odpowiedniej Umowy Licencyjnej.

b) W celu pobrania i zainstalowania Nawigacji Navmax, lub rozpoczęcia korzystania z Usług Online w ramach Sklepu Internetowego Usługobiorca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcją zamieszczoną w dalszej części niniejszego Regulaminu. Wszelkie zachowania lub ich próby zmierzające do pobrania Produktu w sposób niezgodny z procedurą przedstawioną w niniejszym Regulaminie implikowały będą powstanie odpowiedzialności po stronie Usługobiorcy.

c) Usługobiorca podejmujący czynności zmierzające do pobrania Nawigacji Navmax lub rozpoczęcia korzystania z Usług Online określone w niniejszym Regulaminie, zobowiązany będzie zawrzeć z Usługodawcą Umowę Licencyjną na korzystanie z Produktu.

d) W celu prawidłowego zarejestrowania i przypisania licencji zezwalającej na korzystanie z Produktu usługobiorca zobowiązany będzie zarejestrować się jako klient Sklepu Internetowego, na warunkach i w sposób opisany w części VII Regulaminu. Wskazanie prawdziwych danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy Licencyjnej i pobrania Nawigacji NAVMAX lub rozpoczęcia korzystania z oprogramowania udostępnianego w ramach Usług Online.

IV. PRZEDMIOT ORAZ CHARAKTERYSTYKA USŁUGI

1. Przedmiotem Usługi oferowanej przez Sklep Internetowy jest umożliwienie Usługobiorcy pobrania i zapisania w pamięci Urządzenia Odbiorczego Usługobiorcy Nawigacji Navmax lub rozpoczęcia korzystania z oprogramowania udostępnianego w ramach Usług Online, po spełnieniu przez ten podmiot warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Udostępnianie w Sklepie Internetowym do pobrania przez Usługobiorców Nawigacji Navmax obejmującej Aplikacje i Dane Cyfrowe, oraz Usług Online polegających na korzystaniu z oprogramowania poprzez bezpośredni dostęp do serwera Usługodawcy za pośrednictwem sieci INTERNET, WAP, GPRS (on-line) jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (usługą udostępnianą „na żądanie” Usługobiorcy).

3. Pobranie Aplikacji oraz Danych Cyfrowych jest wykonywane w całości w trybie on-line (poprzez bezpośrednie łączenie się Usługobiorcy z serwerem Usługodawcy i pobranie Nawigacji NAVMAX), dalsze zaś eksplorowanie zainstalowanego na Urządzeniu Odbiorczym oprogramowania odbywa się w trybie off-line – bez konieczności nawiązywania połączenia poprzez sieć Internet.

4. Przed pobraniem Produktu Usługobiorca powinien dokonać płatności zgodnie cennikiem, w sposób wskazany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Następnie Usługobiorcy udostępniany Produkt:

a) Nawigacja Navmax wraz z numerem seryjnym,

b) w odniesieniu do Usług Online wyłącznie numer seryjny.

5. Po wprowadzeniu Nawigacji Navmax do pamieci Urządzenia Odbiorczego Usługobiorca może aktywować Nawigację Navmax w trybie:

a) gdy Urządzenie Odbiorcze wraz pobraną Nawigacją Navmax posiada dostęp do sieci Internet, Aplikacja, po wprowadzeniu numeru seryjnego automatycznie dokonuje aktywacji Nawigacji Navmax na Urządzeniu Odbiorczym,

b) gdy Urządzenie Odbiorcze wraz z pobraną Nawigacją Navmax, w chwili aktywacji nie ma połączenia z siecią informatyczną Usługobiorca może aktywować Nawigację Navmax, w dowolnym czasie, poprzez stronę internetową http://navmax.com/pl/aktywacja, wprowadzając kod aktywacyjny wygenerowany przez Nawigację Navmax. W odpowiedzi Usługobiorca otrzymuje wygenerowany automatycznie numer seryjny aktywujący Nawigacji Navmax

6. Aktywacja Usług Online, po uprzednim uiszczeniu opłaty abonamentowej, następuje poprzez dodanie w ramach Nawigacji Navmax numeru seryjnego przypisanego do konkretnej Usługi Online.

7. Nawigacja NAVMAX działa przy wykorzystaniu:

a) sygnału radiowego z satelitów przeznaczonych do przekazywania sygnału w oparciu o system GPS,

b) Urządzenia Odbiorczego GPS Usługobiorcy,

c) kompatybilnego z Nawigacją NAVMAX oprogramowania operacyjnego zainstalowanego na Urządzeniu Odbiorczym, którego dysponentem jest Usługobiorca. Lista modeli Urządzeń Odbiorczych kompatybilnych z Oprogramowaniem NAVMAX jest dostępna na stronach internetowych Sklepu Internetowego.

8. Usługi Online wskazane w ust 12 są usługami udostępnionymi przez Sklep Internetowy wyłącznie poprzez bezpośrednie połączenie nawiązane pomiędzy Urządzeniem Odbiorczym Usługobiorcy a serwerem Usługodawcy za pośrednictwem INTERNET , WAP, GPRS (on-line). Korzystanie z Usług Online jest możliwe wyłącznie przy utrzymaniu połączenia sieciowego z serwerem Usługodawcy. Dla prawidłowego wykonania Usługi Online niezbędnym jest posiadanie przez Usługobiorcę Urządzenia Odbiorczego umożliwiającego połączenie on-line z serwerem Usługodawcy. Opłaty z tytułu połączenia za pośrednictwem WAP lub GPRS, Internet Usługobiorca uiszcza właściwemu operatorowi telefonii komórkowej GSM lub innemu podmiotowi dostarczającemu dostęp do sieci (Network provider) według taryf ustalonych przez operatora. Opłaty te nie są składnikiem Abonamentu.

9. Usługi Online wskazane w ust 7 działają poprzez połączenie on-line pomiędzy:

a) Urządzeniem Odbiorczym z zainstalowanym oprogramowaniem operacyjnym i Nawigacją NAVMAX.

b) serwerem Usługodawcy, na którym udostępniane są Usługi Online a Nawigacją NAVMAX.

10. Usługobiorca może pobrać Aplikację i Dane Cyfrowe bezpośrednio na Urządzenie Odbiorcze z użyciem właściwej przeglądarki lub pobrać Aplikację na komputer osobisty przy wykorzystaniu sieci Internet, a następnie przenieść Aplikację do pamięci Urządzenia Odbiorczego za pośrednictwem Bluetooth, Podczerwieni lub kabla USB łączącego komputer z Urządzeniem Odbiorczym.

11. Nawigacja NAVMAX (Aplikacje, Dane Cyfrowe) oraz Usługi Online  są programem komputerowym w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

12. Nawigacja NAVMAX (Aplikacja) obejmuje następujące funkcje:

a) wyznaczanie trasy od miejsca, w którym znajduje się Użytkownik (określonego automatycznie przez Nawigację Navmax na podstawie sygnału GPS) do wybranego przez Usługobiorcę punktu docelowego,

b) wyznaczanie trasy od miejsca, wybranego przez Użytkownika do wybranego przez Usługobiorcę punktu docelowego,

c) wyznaczanie trasy przez punkty pośrednie na trasie,

d) zarządzanie planem podróży - dodawanie/usuwanie punktów na trasie, zmiana kolejności punktów na trasie,

e) nawigacja graficzna na mapie - odwzorowanie graficzne położenia Usługobiorcy na trasie z zaznaczeniem na mapie charakterystycznych punktów (POI) położonych w pobliżu trasy,

f) nawigacja głosowa,

g) definiowanie ulubionych punktów na trasie przez Usługobiorcę,

h) wybór trybu dziennego i nocnego - dostosowanie nawigacji do pory dnia,

i) widok mapy 3D (trójwymiarowy) lub 2D,

j) baza interesujących punktów (POI) - baza informacji o punktach usługowych, handlowych, użyteczności publicznej, wraz z ich lokalizacją, danymi teleadresowymi i godzinami otwarcia (o ile takie dane są dostępne w ramach danego punktu POI),

k) wyświetlanie wybranych kategorii interesujących punktów (POI) na mapie,

l) śledzenie położenia na mapie bez wykorzystania nawigacji,

m) automatyczne określanie nowej trasy po zjechaniu z trasy wyznaczonej,

n) ostrzeżenia przed stacjonarnymi fotoradarami,

o) uzyskiwanie bieżących informacji o czasowo zamkniętych odcinkach trasy (w ramach wykupionej dodatkowo Usługi Online Navmax Traffic Control),

p) Nawigacja “turn-by-turn” z komunikatami głosowymi,

q) Możliwość blokowania drogi, odcinka trasy,

r) Precyzyjne i szybkie wyznaczanie trasy, przeliczanie,

s) Wyznaczanie trasy z uwzględnieniem korków (omijanie korków - w ramach wykupionej dodatkowo Usługi Online Navmax Traffic Control),

t) Asystent pasa ruchu*,

u) Podawanie odległości do celu oraz prognoza czasu przybycia do celu,

v) Technologia “Finger-friendly”, optymalizacja wyglądu i funkcjonalności elementów zgodna ze standardami urządzeń dotykowych,

w) Prognozę Pogody,

x) kalkulator walut,

y) Komunikator,

z) Ograniczenia prędkości,

aa) Fotoradary (stacjonarne, przenośne oraz policyjne kontrole radarowe),

bb) Tablice drogowe,

cc) Punkty adresowe przypisane do budynków.

13. Dane Cyfrowe udostępniane przez Usługodawcę są Mapami GPS: Emapa PL, Navteq [cały świat]

14. Usługi Online obejmują dodatkowe funkcje Nawigacji Navmax:

a) Navmax Traffic Control – usługa ostrzegania o korkach na drodze z aktualizacją danych o ruchu w czasie wybranym przez Usługobiorcę od co 2 minuty do co 30 minut,

b) usługa aktualizacji Nawigacji NAVMAX (Aplikacji i Map).

15. Nawigacja NAVMAX oferowana jest przez Usługodawcę w dwóch wersjach w zależności od rodzaju Urządzenia Odbiorczego:

a) Mobile Navigation na urządzenia typu smartfon oraz tablet,

b) Car Navigation na urządzenia typu nawigacji samochodowej PND (Personal Navigation Devices).

16. Usługobiorca, korzysta z Nawigacji Navmax (Aplikacji oraz Danych Cyfrowych), w sposób następujący:

a) Urządzenie Odbiorcze Usługobiorcy, za pomocą odebranego z satelitów sygnału radiowego, określa aktualną pozycję geograficzną Usługobiorcy, z dokładnością zależną od cech odbiornika GPS,

b) w dalszej kolejności Aplikacja, zainstalowana na Urządzeniu Odbiorczym łączy się z sygnałem GPS, w celu pobrania pakietu zaktualizowanych Danych Cyfrowych niezbędnych do korzystania z Produktów. Pobierane Dane Cyfrowe mogą zawierać m.in. aktualne informacje o utrudnieniach, remontach, radarach, nowych odcinkach trasy oraz o natężeniu ruchu na wybranym odcinku.

17. Usługobiorca korzysta z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych także bez wykorzystania połączenia z odbiornikiem GPS, uruchamiając zainstalowaną Aplikację. Korzystając z Aplikacji oraz Danych Cyfrowych w ten sposób, Użytkownik może skorzystać między innymi z następujących funkcji Aplikacji:

a) pobieranie map, w tym planów miast z możliwością wyszukiwania ulic,

b) przeglądanie map, w tym dokładne lokalizowanie dowolnego adresu lub interesującego punktu (POI),

c) układanie trasy przejazdu, w tym najszybszej lub najkrótszej trasy przejazdu,

d) korzystanie z bazy interesujących punktów (POI).

18. W celu zainstalowania Aplikacji w Urządzeniu Odbiorczym, Usługobiorca pobiera Aplikację z serwera Usługodawcy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego. Pobieranie Aplikacji może też obejmować automatyczne jednoczesne pobranie wraz z Aplikacją niektórych Danych Cyfrowych.

19. Usługobiorca może zainstalować Aplikację oraz Usługi Online na Urządzeniu Odbiorczym kompatybilnym z Nawigacją NAVMAX, postępując zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie instalacji.

20. Aplikacja jest dostępna z opisem także w języku polskim.

21. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Produktu jest wcześniejsze pobranie Nawigacji Navmax (Aplikacji i Danych Cyfrowych) na licencji odpłatnej lub bezpłatnej (demonstracyjnej).

V. WYMAGANIA TECHNICZNE URZĄDZENIA ODBIORCZEGO NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z NAWIGACJI NAVMAX

Wymagania techniczne obejmują:

1. Odbiornik GPS wbudowany w Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorcy lub stanowiący zewnętrzny moduł kompatybilny z danym Urządzeniem Odbiorczym, znajdujący się w zasięgu systemu GPS, niezbędny do korzystania z niektórych funkcji Nawigacji Navmax,

2. Aktywną i poprawnie skonfigurowaną w Urządzeniu Odbiorczym usługę transmisji danych w oparciu o WAP i GPRS lub Internet, udostępnioną przez operatora telefonii komórkowej GSM lub innego usługodawcę sieciowego (Network provider) oraz uaktywnioną na Urządzeniu Odbiorczym, którego dysponentem jest Usługobiorca,

3. System operacyjny Urządzenia Odbiorczego zainstalowany na Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorcy kompatybilny z Nawigacją NAVMAX.

VI. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA / SPOSÓB PŁATNOŚCI

1. Treść Umowy Licencyjnej Udostępniona jest na serwerze Sklepu Internetowego. Udzielenie Licencji jest wyłączną podstawą do zgodnego z prawem korzystania z  Produktów. Licencja udzielana jest Usługobiorcy z chwilą zaakceptowania przez niego postanowień Umowy Licencyjnej oraz dokonania płatności z tytułu jej udzielenia (opłata nie dotyczy wersji demonstracyjnych).

2. Do zawarcia Umowy Licencyjnej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą niezbędne jest uprzednie zapoznanie się przez Usługobiorcę z jej postanowieniami i wyrażenie zgody na korzystanie z pobranego oprogramowania zgodnie z postanowieniami Umowy Licencyjnej i Regulaminu. Usługobiorca potwierdza zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej oraz Regulaminu i wyrażenie zgody na korzystanie z Produktów zgodnie z jej postanowieniami przez naciśniecie okna dialogowego „Akceptuje” znajdującego się pod treścią Umowy Licencyjnej (click-wrap). Naciśnięcie okna dialogowego „Akceptuję” stanowić będzie potwierdzenie akceptacji zapisów Umowy Licencyjnej.

3. Usługodawca udostępnia aplikację zawierającą Nawigację NAVMAX (Aplikację i Dane Cyfrowe) do pobrania w ramach licencji odpłatnej lub nieodpłatnej.

4. Licencja nieodpłatna:

a) udzielana jest Usługobiorcy wyłącznie do zapoznania się z treścią i funkcjonalnością Produktów, a także w celu sprawdzenia prawidłowości ich działania na Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorcy,

b) udzielana jest na okres dwóch tygodni, jednokrotnie dla określonego Usługobiorcy,

c) ma charakter licencji niewyłącznej.

5. Licencja odpłatna:

a) udzielana jest Usługobiorcy do wyłącznego korzystania z kopii Produktu,  w zakresie określonym w treści Umowy Licencyjnej,

b) udzielana jest na czas nieokreślony lub określony, w zależności od opcji wybranej spośród oferty zamieszczonej na stronie Sklepu Internetowego,

c) uprawnia Usługobiorcę do pobierania bezpłatnych aktualizacji Nawigacji Navmax na warunkach udzielonej licencji,

d) cena Nawigacji Navmax, obejmuje pobranie Aplikacji i Danych Cyfrowych udostępnionych w ramach Nawigacji Navmax i nabycie uprawnienia do korzystania z oprogramowania w zakresie określonym w Umowie Licencyjnej,

e) ma charakter licencji niewyłącznej,

f) udzielana jest łącznie na Nawigację NAVMAX oraz Usługi Online, z wyjątkiem Usługi Navmax Traffic Control, której eksploatacja jest możliwa po uiszczeniu odrębnego wynagrodzenia.

g) Licencja na dokonywanie aktualizacji Nawigacji Navmax udzielana jest na okres do roku, nie dłużej jednak niż na czas trwania Licencji na korzystanie z Nawigacji Navmax.

6. Warunki Licencji Odpłatnej: zasięg czasowy obowiązywania licencji, zakres przedmiotowy, cenę określa cennik udostępniany na stronie internetowej Sklepu Internetowego

7. Licencja odpłatna na korzystanie z Nawigacji Navmax będzie miała charakter Abonamentu, bądź prawa do nieograniczonego w czasie korzystania z Aplikacji i pobranych wraz z nią Danych Cyfrowych po uiszczeniu jednorazowej opłaty, w zależności od wybranej przez Usługobiorcę oferty prezentowanej na stronie Internetowej Sklepu Internetowego. Natomiast korzystanie z Usług Online następować będzie wyłącznie na podstawie Abonamentu, którego wysokość będzie wskazywana na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany warunków w zakresie Licencji Odpłatnej opisanych w ust 4 w ramach każdorazowej promocji. W tym wypadku, Usługodawca jest uprawniony do przedstawienia cennika usług zmieniającego cennik usług pierwotnie udostępniany na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Cennik usług udostępniany w ramach promocji określał będzie opis Produktów, a także przypisaną im cenę. Pozostałe zaś elementy Licencji (w szczególności uprawnienia eksploatacyjne pozostaną bez zmian) W okresie obowiązywania promocji pierwszeństwo zastosowania znajdować będą postanowienia cennika promocji.

9. Każdy Usługobiorca, który pobrał Nawigację NAVMAX, albo nabył Urządzenie Odbiorcze z preinstalowaną Nawigacją NAVMAX niezależnie od rodzaju wybranej licencji otrzymuje drogą elektroniczną przydzielony mu numer licencji (Numer Seryjny).

10. Każda licencja na korzystanie z Nawigacji Navmax udzielona konkretnemu Usługobiorcy posiada swój niepowtarzalny numer seryjny identyfikujący Usługobiorcę. Numer seryjny będzie przechowywany przez Usługobiorcę w bazie danych Usługodawcy.

11. Po dokonaniu akceptacji warunków określonych w Umowie Licencyjnej Usługobiorca chcąc pobrać Nawigację NAVMAX lub rozpoczynając korzystanie z Produktów udostępnianych na podstawie licencji odpłatnej powinien dokonać płatności w wysokości określonej w cenniku, bądź cenniku promocji poprzez dokonanie płatności internetowej  za pośrednictwem systemu Przelewy24.

12. W przypadku skorzystania przez Usługobiorcę z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Licencyjnej na korzystanie z Nawigacji Navmax, Usługobiorca jest zobowiązany do dostarczenia Urządzenia Odbiorczego z zainstalowaną Nawigacją Navmax oraz podanie numer EMAI Urządzenia Odbiorczego do siedziby Navmax celem jej deinstalacji i trwałego usunięcia z pamięci Urządzenia Odbiorczego. W takim przypadku Licencja na korzystanie z egzemplarza Nawigacji Navmax wygasa automatycznie.

13. Usługobiorca odstępujący od Umowy Licencyjnej na korzystanie z usługi Navmax Traffic Control trwale zaprzestać z używania nadanego mu numeru seryjnego umożliwiającego dostęp do tej usługi.

VII. REJESTRACJA W BAZIE KLIENTÓW

1. W celu korzystania z Produktów, Usługobiorca zobowiązany jest do dopełnienia procedury rejestracji Użytkownika w Sklepie Internetowym, która obejmuje w szczególności: wypełnienie formularza rejestracyjnego, poprzez wpisanie w odpowiednich polach wymaganych danych. Rejestracja jest niezbędna do prawidłowego przydzielenia licencji konkretnemu Usługobiorcy.

2. Rejestracja Usługobiorcy w bazie klientów Sklepu Internetowego rozpoczynać się poprzez naciśnięcie okna dialogowego „Rejestracja”. Kolejnym etapem rejestracji jest wskazanie danych osobowych niezbędnych dla prawidłowego dostarczenia Produktu przez Usługodawcę i potwierdzenie rejestracji poprzez naciśnięcie okna dialogowego „Rejestracja”

3. Formularz rejestracyjny wskazuje dane niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług (dane obowiązkowe).

4. Do danych obowiązkowych zalicza się:

a) login,

b) e-mail

c) hasło

d) imię i nazwisko Usługobiorcy, będącego osobą fizyczną,

e) firmę Usługobiorcy, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

f) adres pocztowy Użytkownika (kod pocztowy, miejscowość, ulica),

g) numer telefonu Usługobiorcy,

h) numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy, będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

5. Rejestracji osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej może dokonać osoba fizyczna, która jest należycie umocowana do dokonywania w imieniu reprezentowanej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Usługobiorcy Nawigacji Navmax.

6. Procedura rejestracyjna obejmuje złożenie przez Usługobiorcę oświadczenia o zaakceptowaniu treści Regulaminu oraz wyrażeniu zgody bądź odmowie wyrażenia zgody na otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej Informacji handlowych, poprzez wybranie właściwej opcji przy stosownych oświadczeniach zawartych w formularzu, a także przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Usługobiorca dokonując rejestracji formularza rejestracyjnego oświadcza tym samym, że:

a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

b. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

c) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,

d) zapoznał się z Polityką Prywatności określoną w niniejszym Regulaminie.

e) zapoznał się z postanowieniami Umowy Licencyjnej i wyraża zgodę na ich stosowanie

8. Usługobiorcy nie wolno korzystać z Loginu oraz Hasła innego Usługobiorcy oraz udostępniać swój Login oraz Hasło osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Loginu oraz Hasła osobom należycie umocowanym przez Usługobiorcę do działania w jego imieniu.

9. Usługobiorca powinien zachować w tajemnicy ustanowiony Login i Hasło. Utrata Loginu oraz Hasła może utrudnić Usługobiorcy korzystanie ze Sklepu Internetowego.

VIII. FORMULARZ ZAMÓWIENIA

1. W celu dokonania zakupu Zamawiający zobowiązany jest:

wybrać Produkt w ramach Sklepu Internetowego poprzez wybranie przy danym Produkcie pola dialogowego „Kup teraz”. W momencie wyboru przez Zamawiającego „Kup teraz” wybrany Produktu zostaje dodany do koszyka Zamawiającego,

2. Po skompletowaniu koszyka z Produktami należy wybrać pole dialogowe „Przejdź do kasy”.

3. Po „przejściu do kasy” Zamawiający jest na stronie prezentującej szczegóły zamówienia, to jest m.in.:

a) dane do faktury,

b) sposób płatności,

c) listę Produktów dodanych do koszyka w celu dokonania zakupu (w tym informacje o poszczególnym Produkcie jak: nazwa produktu, ilość, cena jednostkowa produktu, wartość zamówienia, wartość podatku VAT).

4. Procedura składania zamówienia kończy się poprzez wybranie okna dialogowego „Zamów”.

5. Po powyższym wyborze Zamawiający przechodzi do systemu realizacji płatności – operatora płatności firmy PayU,

6. Po dokonaniu płatności, Produkt jest udostępniany drogą elektroniczną poprzez:

a) przesłanie na adres e-mail podany w formularzu Rejestracyjnym numeru seryjnego oraz informacji o pobraniu oraz zainstalowaniu Produktu,

b) udostępnienie informacji na temat pobrania i zainstalowania Produktu na Urządzeniu Odbiorczym na stronie www w ramach Sklepu Internetowego w części „Moje konto”.

7. Instrukcja korzystania z Produktu dostępna jest na stronie Internetowej http://navmax.com (w zakładce „Wsparcie techniczne”).

IX. ZASADY KSIĘGOWANIA SPRZEDAŻY PRODUKTU

1. Przed przystąpieniem do uiszczenia opłaty od Nawigacji Navmax lub opłaceniem abonamentu za korzystanie z Usługi Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie mu faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowe, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej.

2. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie i przetwarzanie przez Usługodawcę danych jego osobowych, w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej do klienta lub przesłania, albo przedstawienia do wglądu właściwym organom podatkowym

3. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu przesyłania faktur w formie elektronicznej. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do rejestracji w systemie faktur w formie elektronicznej. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych i prawo poprawiania.

4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust 1 jest warunkiem koniecznym dla przejścia aktywacji modułu do uiszczenia opłaty za Nawigację Navmax lub abonamentu za Usługi".

5. Usługobiorca wyraża zgodę na korzystanie poprzez naciśniecie okna dialogowego umieszczonego obok informacji "wyrażam zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących i duplikatów faktur w formie elektronicznej przez Usługodawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowe, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz.U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej".

6. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej strony ustalają, iż adresem e-mail nadawcy (wystawcy faktury) będzie: shop@navmax.com, zaś adresem e-mail odbiorcy faktury będzie adres poczty elektronicznej konkretnego Usługobiorcy wskazany przez niego w toku rejestracji w Sklepie Internetowym, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Usługobiorcy, który wyraził zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody wysyłając oświadczenie w formie elektronicznej lub zwykłej pisemnej stosowne oświadczenie.

8. Usługobiorca i Usługodawca zobowiązani są przechowywać faktury w formie elektronicznej w sposób określony w Rozporządzeniu wskazanym w ust 1 i udostępniać je na żądanie organu kontroli skarbowej.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY/WADY/REKLAMACJE

1. Każdy Usługobiorca przed pobraniem oprogramowania na podstawie licencji odpłatnej ma prawo pobrania Nawigacji Navmax w wersji demonstracyjnej (trial). Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie Nawigacji NAVMAX na urządzeniu odbiorczym, pobranej na podstawie licencji bezpłatnej.

2. Usługodawca nie udziela gwarancji na prawidłowe działanie Nawigacji Navmax na Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorcy.

3. Dla prawidłowego funkcjonowania oprogramowania konieczne jest posiadanie Urządzenia Odbiorczego o następujących parametrach technicznych:

a) Procesor: minimum: 320 Mhz, rekomendowany: od 500 Mhz

b) Pamięć operacyjna RAM: minimum: 64 MB, rekomendowana przez Usługodawcę od: 128 MB

c) rozdzielczości ekranowej podanej na stronie Sklepu Internetowego w zakładce: http://navmax.com/pl/wsparcie-techniczne.

4. Nawigajca NAVMAX jest w pełni kompatybilna z następującymi rodzajami systemów operacyjnych zainstalowanych na Urządzeniu Odbiorczym:

a) Android w wersji od 2.1 do 4.1,

b) iOS od wersji 4.5 do 6.1

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Produktu na Urządzeniu Odbiorczym nie wskazanym w ust 3, lub jeżeli na Urządzeniu Odbiorczym zainstalowany jest inny system operacyjny niż wskazany w ust 4.

6. Reklamacja.

a) W przypadku wadliwego funkcjonowania Produktu, z wyłączeniem przypadków wskazanych w ust b) i c), Usługodawca na żądanie Usługobiorcy, który pobrał na podstawie odpłatnej licencji Nawigację NAVMAX przystąpi do usunięcia wad. Usługobiorca zobowiązany jest zawiadomić Usługodawcę o wadliwym funkcjonowaniu Nawigacji NAVMAX w terminie do 30 dni od wykrycia wady.

b) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Nawigacji NAVMAX, które ujawnią się po upływie dwóch lat od pobrania Nawigacji Navmax.

c) Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wady wynikające z nieprawidłowego/wadliwego funkcjonowania Nawigacji Navmax; w ramach swej odpowiedzialności Usługodawca nie będzie usuwał wad wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia Odbiorczego lub zainstalowanego na nim sytemu operacyjnego.

d) Usługobiorca będzie mógł odstąpić od umowy z Usługodawcą, gdy usunięcie wady polegającej na wadliwym funkcjonowaniu Produktów, nie powiedzie się, po podjęciu przez Usługodawcę dwóch prób jej usunięcia. Postanowienia wynikającego ze zdania poprzedniego nie stosuje się, gdy wada wynikać będzie z nieprawidłowego funkcjonowania Urządzenia Odbiorczego lub oprogramowania operacyjnego lub innych aplikacji nie dostarczonych przez Usługodawcę, zainstalowanych w pamięci Urządzenia Odbiorczego.

e) Usługobiorcy przysługuje reklamacja w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Usługodawcę.

f) Reklamacje rozpatruje Usługodawca.

g) Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko lub firmę, dokładny adres pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer seryjny Produktu oraz Login do Sklepu Internetowego, nr IMEI Urządzenia Odbiorczego),

      • przedmiot reklamacji,
      • okoliczności uzasadniające reklamację.

h)  Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

i)  Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres:

Navmax Sp z o.o.

ul. Złota 61/100

00-819 Warszawa Polska

lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres support@navmax.com

j) Usługodawca nie uwzględni reklamacji jeśli Usługobiorca nie spełnił wymogów opisanych w pkt.  VII Regulaminu.

k) Usługodawca nie rozpozna reklamacji, która dotyczy niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, mających miejsce wcześniej niż na 30 dni przed zgłoszeniem reklamacji.

k) Usługodawca rozpoznaje reklamację w terminie 21 dni i udziela Usługobiorcy odpowiedzi na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji lub w reklamacji albo pisemnie (na wskazany w reklamacji adres pocztowy). Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przez Usługodawcę oświadczenia przed jego upływem na adres Usługobiorcy. W razie nieuwzględnienia reklamacji odpowiedź Usługodawcy wymaga uzasadnienia.

l) Jeżeli reklamacja nie zostanie rozpatrzona w powyższym terminie uznaje się, że została ona uwzględniona.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itd.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),

b) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości świadczenia usług drogą elektroniczną, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności: siły wyższej, działań i zaniechań osób trzecich, nieprawidłowego działania sprzętu, itp. Do okoliczności o których mowa w zdaniu poprzedzającym zaliczyć można w szczególności: strajki, rozruchy, akty terroryzmu, ataki typu denial-of-service, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, tąpnięcia, huragany, wichury, zmiany organizacyjne operatorów sieci komórkowych GSM, nieprawidłowe działanie transmisji danych w sieciach operatorów komórkowych GSM.

c) podanie przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji,

d) szkody związane z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności przedsiębiorstwa, utratą informacji gospodarczych, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Produktów w sposób sprzeczny z Regulaminem, Umową Licencyjną lub przepisami prawa,

e) szkody związane z niepoprawnym działaniem Aplikacji, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z zainstalowania Aplikacji niezgodnie ze wskazówkami Usługodawcy lub wynikającym z niezaimplementowania Produktów oraz Danych Cyfrowych wymaganych do korzystania z Nawigacji Navmax,

f) szkody związane z nieprawidłowym działaniem Aplikacji, błędami w Danych Cyfrowych lub błędami w odczycie Danych Cyfrowych, wynikającym z nieprawidłowego korzystania z telefonu komórkowego Użytkownika, jego wad fizycznych, uszkodzeń lub jego błędnego działania.

g) szkody związane w szczególności z utratą spodziewanych korzyści, przerwami w działalności przedsiębiorstwa i utratą informacji gospodarczych, powstałe w związku z niepoprawnym, nieprawidłowym lub błędnym odczytem Danych Cyfrowych lub błędami w Danych Cyfrowych, wynikającymi z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy,

h) szkody lub wady w funkcjonowaniu powstałe w Urządzeniu Odbiorczym, oprogramowaniu operacyjnym lub Nawigacji NAVMAX (Aplikacje i Dane Cyfrowe) podczas dostawy od chwili kiedy Usługodawca przekazał je dostawcy.

8. Usługodawca ostrzega Usługobiorcę, iż używanie Nawigacji Navmax nie może zastąpić ani wyłączyć należytej ostrożności wymaganej od kierującego pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym, a także bezwzględnego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie i mieniu powstałe z niezachowania należytej ostrożności lub nie przestrzegania przepisów o ruchu drogowym.

9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają i nie ograniczają uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem w znaczeniu określonym w części II ust 16 Regulaminu, wynikających ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. W szczególności Usługobiorca będący konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od zawartej z Usługobiorcą Umowy Licencyjnej w przypadku stwierdzenia istnienia istotnej niezgodności Produktu z umową i zawiadomienia Usługodawcy o tej niezgodności w terminie miesiąca od wykrycia niezgodności.

a) Zgłoszenie reklamacji zgodnie z ust 6 nie jest równoznaczne z zawiadomieniem o niezgodności towaru z umową.

b) Usługobiorca, będący konsumentem, chcący odstąpić od umowy z uwagi na niezgodność towaru z umową zobowiązany jest złożyć, niezależnie od reklamacji, zawiadomienie o wykryciu wady do Usługodawcy w terminie wskazanym w ust 9.

10. Usługobiorcy nie przysługuje ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od zawarcia umowy licencyjnej, bez podania przyczyny - określone w przepisie art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny jeżeli, w odniesieniu do:

a) Nawigacji Navmax Usługobiorca zapisał program w pamięci (stałej lub operacyjnej) Urządzenia Odbiorczego i został mu udostępniony indywidualny numer seryjny w celu aktywacji Nawigacji Navmax w sposób określony w ust IV pkt. 5 lit. b, bądź w przypadku aktywacji Nawigacji Navmax w sposób określony w ust IV pkt. 5 lit. a po dokonaniu automatycznej aktywacji;

b) Usług On-line Usługobiorca wyraził zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 10-dniowego terminu do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Za wyrażenie przez konsumenta zgody na korzystanie z Usługi On-line uważane będzie wpisanie na Urządzeniu Odbiorczym numeru seryjnego aktywującego Uslugę On-line.

11. W każdym przypadku, gdy Usługobiorca odstąpi od umowy z Usługodawcą zobowiązany on jest na własny koszt zgłosić się do Usługodawcy, bądź we własnym zakresie odinstalować  oprogramowanie, celem odinstalowania oprogramowania, zaś Usługodawca zobowiązuje się zwrócić Usługobiorcy równowartość ceny zapłaconej za oprogramowanie.

UWAGA:

Pomimo starań Usługodawcy, aby publikowane informacje o Produktach były aktualne, Usługodawca nie może zagwarantować, że nie zawierają one uchybień lub błędów. Dlatego ich wystąpienie nie może być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości, przed podjęciem decyzji o zakupie prosimy o kontakt poprzez e-mail lub telefon.

XI. DANE OSOBOWE USŁUGOBIORCÓW / POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca zobowiązuje się do przechowywania danych osobowych udostępnianych mu przez Usługobiorców w bezpieczny sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. W tym celu Usługodawca zapewnia standard i warunki przetwarzania i przechowywania danych osobowych Usługobiorców zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Usługobiorca dokonujący rejestracji w bazie klientów Sklepu Internetowego wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych w celu prawidłowego wykonania usługi i postanowień umowy licencyjnej przez Usługodawcę.

3. Usługodawca uprawniony jest do korzystania z powierzonych mu przez Usługobiorców danych osobowych wyłącznie w celu kontroli prawidłowości korzystania z uprawnień udzielonych im w umowie Licencyjnej, kontaktu z klientem, realizacji płatności on-line za zamówione Produkty, oraz jeżeli Usługobiorca wyrazi na to odrębnie zgodę do informowania go o dostępnych dla niego produktach i usługach, przesyłanie informacji handlowej.

4. Każda osoba, która poprawnie złożyła w Sklepie Internetowym zamówienie podając swoje dane osobowe, ma  prawo dostępu do nich z możliwością ich poprawiania, zmieniania oraz żądania usunięcia. Dostęp do danych jest możliwy po zalogowaniu w Sklepie Internetowym na stronie www.navmax.com.pl/shop

5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w związku z realizacją usług oferowanych w ramach Sklepu Internetowego, w tym rozpatrywania reklamacji. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę w celach statystycznych, w celach rozliczeniowych, w celach marketingowych (polegających w szczególności na promowaniu i reklamowaniu usług Usługodawcy oraz jego partnerów handlowych i ich usług oraz na informowaniu o akcjach promocyjnych organizowanych przez Usługodawcę) oraz w celach związanych z realizacją na rzecz Użytkowników usług świadczonych przez Usługodawcę (w tym rozpatrywania reklamacji).

6. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Starodworskiej 2, 80-137 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców   prowadzonego   przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS:0000007725, NIP: 5832736211; REGON: 192478853 na mocy odpowiedniej umowy z Navmax sp. z o.o.

7. W zakresie opisanym powyżej dane osobowe podawane przez Usługobiorcę w trakcie rejestracji mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez Usługodawcę informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Wykorzystywanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników do celów marketingowych, oznacza ich wykorzystanie w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy drogą elektroniczną, wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu Użytkownika o rodzaju danych, celu i zakresie ich przetwarzania. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną Usługodawcy nie jest warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie usług.

10. Usługodawca stosuje szczególne zasady ostrożności związane z zachowaniem prywatności Usługobiorców i ochroną ich danych osobowych, w tym dba o bezpieczeństwo tych danych poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych oraz organizacyjnych. W szczególności Usługodawca zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu i świadczenia usług.

11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

12. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych, osobowych nie wcześniej jednak niż po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca ten nie uregulował wszystkich należności wobec Usługodawcy lub też swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie jego danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Usługobiorcy.

13. Usługodawca może zbierać oraz gromadzić informacje dynamiczne o prędkości jazdy na poszczególnych odcinkach dróg od Usługobiorców, którzy korzystają w ramach Nawigacji Navmax z usługi Online "Navmax Traffic Control. Usługodawca może także zbierać oraz gromadzić informacje o wykorzystywanych przez Usługobiorców Produktach. Zbieranie i gromadzenie wskazanych w zdaniach poprzedzających informacji odbywa się w sposób wyłączający identyfikację Użytkownika, od którego te informacje są zbierane. W szczególności zbieranie powyższych informacji odbywa się w sposób wyłączający ich zestawienie z:

a) danymi osobowymi Użytkownika,

b) numerem telefonu Użytkownika.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin i zawarta na jego podstawie Umowa Licencyjna podlegają prawu polskiemu.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądów za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług, drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także innych odpowiednich regulacji prawnych.

4. Załącznikiem do Regulaminu jest Umowa Licencyjna, która stanowi jego integralną część.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 maja 2013 roku.

6. Zmiany Regulaminu wymagają udostępnienia na stronie internetowej navmax.com.