Umowa Licencyjna na Nawigację Navmax - NIEODPŁATNA

Przedsiębiorstwo NAVMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-819), przy ulicy Złotej 61/100, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380036, NIP 5272652156, zwany dalej Licencjodawcą.

Licencjobiorcą jest każdorazowy Usługobiorca, który nabywa uprawnienie do korzystania z przedmiotu niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej uzupełniają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego NAVMAX w zakresie w nim nieuregulowanym. Określenia i Definicje wprowadzone w Regulaminie  Sklepu Internetowego NAVMAX pozostają wiążące także na gruncie regulacji objętej niniejszą umową.

§1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest Nawigacja NAVMAX - Aplikacja wraz z Danymi Cyfrowymi umożliwiająca korzystanie z systemu nawigacji satelitarnej GPS za pośrednictwem urządzeń typu PND (Personal Navigation Device), telefonów komórkowych, smartfonów oraz tabletów, dostępna w Sklepie Internetowym i w innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów.

§2.

Licencjodawca, w zakresie powierzonych mu uprawnień jest podmiotem uprawnionym do dystrybuowania Nawigacją NAVMAX, a także przysługuje mu prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy.

§3.

1.       Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Nawigacji NAVMAX na następujących polach eksploatacji:

a.     tymczasowe wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) komputera w celach związanych z instalacją Aplikacji oraz Danych Cyfrowych,

b.     wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Odbiorczego,

c.     tymczasowe zwielokrotnienie na Urządzeniu Odbiorczym niezbędne do instalacji Aplikacji oraz korzystania z Aplikacji i Danych Cyfrowych,

d.     tworzenia jego kopii zapasowej na nośniku,

e.     stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie kopii Nawigacji NAVMAX zapisanej na urządzeniu Odbiorczym Licencjobiorcy.

2.       Zakresem uprawnień wskazanym w ust 1 objęte są także wszelkie aktualizacje Nawigacji NAVMAX dokonane w ramach Usługi Online „aktualizacja Nawigacji NAVMAX” i powstałe w ich rezultacie kopie oprogramowania i Danych Cyfrowych.

§4.

Zabronione są jakiekolwiek działania Licencjobiorców nie wskazane w ust 3, w szczególności związane z:

a.         badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji i Danych Cyfrowych  w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,

b.         samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji i Danych Cyfrowych,

c.         wyodrębnieniem Danych Cyfrowych  oraz ich części składowych z Nawigacji NAVMAX, jak również wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Nawigacji NAVMAX

d.         uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, w celu uzyskania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji lub Danych Cyfrowych

e.         pobieraniem Danych Cyfrowych z innego serwera aniżeli serwer Usługodawcy,

f.          korzystaniem z Produktów przy wykorzystaniu Aplikacji pobranej z innego źródła aniżeli serwer Usługodawcy.

g.         tworzenie opracowań oprogramowania oraz rozporządzanie i korzystanie takimi opracowaniami

h.         tłumaczeniem i ingerowaniem w treść kodu źródłowego oprogramowania, podejmowane także w celu usunięcia wad przedmiotu umowy.

i.          zwielokrotnianie związane z automatycznym i krótkotrwałym przechowywaniem, w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (cashing)

§5.

Uprawnienie do korzystania z Oprogramowania ma charakter licencji niewyłącznej. Licencjodawca może udzielać licencji na korzystanie z oprogramowania nieograniczonej liczbie Licencjobiorców.

§6.

Niniejsza licencja uprawnia do korzystania z przedmiotu umowy na całym Świecie.

§7.

Zakres czasowy obowiązywania licencji wynosi dwa tygodnie.

§8.

Aktywacja Nawigacji NAVMAX na danym Urządzeniu Odbiorczym przez Usługobiorcę powoduje przypisanie licencji do danego Urządzenia Odbiorczego. Po dokonaniu aktywacji Nawigacji NAVMAX na danym Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorca nie może przenosić i instalować Aplikacji i Danych Cyfrowych na innym urządzeniu.

Umowa Licencyjna na Nawigację Navmax™ - ODPŁATNA

Przedsiębiorstwo NAVMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-819), przy ulicy Złotej 61/100, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380036, NIP 5272652156, zwany dalej Licencjodawcą.

Licencjobiorcą jest każdorazowy Usługobiorca, który nabywa uprawnienie do korzystania z przedmiotu niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej uzupełniają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego NAVMAX w zakresie w nim nieuregulowanym. Określenia i Definicje wprowadzone w Regulaminie  Sklepu Internetowego NAVMAX pozostają wiążące także na gruncie regulacji objętej niniejszą umową.

§1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest Nawigacja NAVMAX - Aplikacja wraz z Danymi Cyfrowymi umożliwiająca korzystanie z systemu nawigacji satelitarnej GPS za pośrednictwem urządzeń typu PND (Personal Navigation Device), telefonów komórkowych, smartfonów oraz tabletów, dostępna w Sklepie Internetowym i w innych serwisach internetowych prowadzonych przez partnerów.

§2.

Licencjodawca, w zakresie powierzonych mu uprawnień jest podmiotem uprawnionym do dystrybuowania Nawigacji NAVMAX, a także przysługuje mu prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy.

§3.

1.       Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z Nawigacji NAVMAX na następujących polach eksploatacji:

a.     tymczasowe wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) komputera w celach związanych z instalacją Aplikacji oraz Danych Cyfrowych,

b.     wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Odbiorczego,

c.     tymczasowe zwielokrotnienie na Urządzeniu Odbiorczym niezbędne do instalacji Aplikacji oraz korzystania z Aplikacji i Danych Cyfrowych,

d.     tworzenia jego kopii zapasowej na nośniku,

e.     stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie kopii Nawigacji NAVMAX zapisanej na urządzeniu Odbiorczym Licencjobiorcy.

2.       Zakresem uprawnień wskazanym w ust 1 objęte są także wszelkie aktualizacje Nawigacji NAVMAX dokonane w ramach Usługi Online „aktualizacja Nawigacji NAVMAX” i powstałe w ich rezultacie kopie oprogramowania i Danych Cyfrowych.

§4.

Zabronione są jakiekolwiek działania Licencjobiorców nie wskazane w ust 3, w szczególności związane z:

a.     badaniem i testowaniem funkcjonowania Aplikacji i Danych Cyfrowych  w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,

b.     samodzielną modyfikacją programistyczną Aplikacji i Danych Cyfrowych,

c.     wyodrębnieniem Danych Cyfrowych  oraz ich części składowych z Nawigacji NAVMAX, jak również wyodrębnieniem części składowych Aplikacji, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Nawigacji NAVMAX,

d.     uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, w celu uzyskania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania Aplikacji lub Danych Cyfrowych,

e.     pobieraniem Danych Cyfrowych z innego serwera aniżeli serwer Usługodawcy,

f.      korzystaniem z Produktów przy wykorzystaniu Aplikacji pobranej z innego źródła aniżeli serwer Usługodawcy,

g.     tworzenie opracowań oprogramowania oraz rozporządzanie i korzystanie takimi opracowaniami,

h.     tłumaczeniem i ingerowaniem w treść kodu źródłowego oprogramowania, podejmowane także w celu usunięcia wad przedmiotu umowy,

i.      wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy oprogramowania,

j.      publiczne rozpowszechnianie, w szczególności udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie,

k.     rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych,

l.      zwielokrotnianie związane z automatycznym i krótkotrwałym przechowywaniem, w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu (cashing).

§5.

Uprawnienie do korzystania z oprogramowania ma charakter licencji niewyłącznej. Licencjodawca może udzielać licencji na Nawigację Navmax nieograniczonej liczbie Licencjobiorców.

§6.

Niniejsza licencja uprawnia do korzystania z przedmiotu umowy na całym Świecie.

§7.

Zakres czasowy obowiązywania licencji jest uzależniony od rodzaju oferty wybranej przez Usługobiorcę. W zależności od wybranej oferty Licencjobiorca zostaje zarejestrowany w bazie Usługodawcy jako Usługobiorca abonamentowy bądź Usługobiorca stały.

§8.

Aktywacja Nawigacji Navmax na danym Urządzeniu Odbiorczym przez Usługobiorcę powoduje przypisanie licencji do danego Urządzenia Odbiorczego.

Po dokonaniu aktywacji Nawigacji Navmax na danym Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorca nie może przenosić i instalować Aplikacji i Danych Cyfrowych na innym urządzeniu.

Umowa Licencyjna na produkt - Navmax™ Traffic Control

Przedsiębiorstwo NAVMAX Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-819), przy ulicy Złotej 61/100, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380036, NIP 5272652156, zwany dalej Licencjodawcą.

Licencjobiorcą jest każdorazowy Usługobiorca, który nabywa uprawnienie do korzystania z przedmiotu niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszej Umowy Licencyjnej uzupełniają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego NAVMAX w zakresie w nim nieuregulowanym. Określenia i Definicje wprowadzone w Regulaminie Sklepu Internetowego NAVMAX pozostają wiążące także na gruncie regulacji objętej niniejszą umową.

§1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest oprogramowanie komputerowe udostępniane Licencjobiorcy do korzystania w formie usługi świadczonej drogą elektroniczną polegająca na korzystaniu z  dodatkowej funkcji połączonej Nawigacją NAVMAX za pośrednictwem oprogramowania Navmax Traffic Control – polegającej na umożliwieniu Usługobiorcom uzyskiwania informacji o korkach w ruchu lądowym, remontach i blokadach dróg publicznych.

§2.

Licencjodawca, w zakresie powierzonych mu uprawnień jest podmiotem uprawnionym do dystrybuowania udostępniania Navmax Traffic Control, a także przysługuje mu prawo do udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy.

§3.

1.       Licencjodawca udziela Licencjobiorcy zezwolenia na korzystanie z oprogramowania udostępnianego w ramach Usługi Online na następujących polach eksploatacji:

a.     tymczasowe wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) komputera w celach związanych z instalacją Aplikacji oraz Danych Cyfrowych,

b.     wprowadzenie do pamięci (w tym pamięci RAM) Urządzenia Odbiorczego,

c.     tymczasowe zwielokrotnienie na Urządzeniu Odbiorczym niezbędne do instalacji Aplikacji oraz korzystania z Aplikacji i Danych Cyfrowych,

d.     tworzenia jego kopii zapasowej na nośniku,

e.     stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie kopii Nawigacji NAVMAX zapisanej na urządzeniu Odbiorczym Licencjobiorcy.

2.       Zakresem uprawnień wskazanym w ust 1 objęte są także wszelkie aktualizacje Nawigacji NAVMAX dokonane w ramach Usługi Online „aktualizacja Nawigacji NAVMAX” i powstałe w ich rezultacie kopie oprogramowania i Danych Cyfrowych.

§4.

Zabronione są jakiekolwiek działania Licencjobiorców nie wskazane w ust 3, w szczególności związane z:

  1. badaniem i testowaniem funkcjonowania oprogramowania  w celu poznania ich idei i zasad funkcjonowania,
  2. samodzielną modyfikacją programistyczną oprogramowania,
  3. wyodrębnieniem danych  oraz ich części składowych oprogramowania, a także jakimkolwiek ich modyfikowaniem, dekompilacją i deasemblacją oraz ich użytkowaniem w oderwaniu od Nawigacji NAVMAX,
  4. uzyskiwaniem informacji w sposób inny niż od Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy, w celu uzyskania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania,
  5. korzystaniem z oprogramowania przy wykorzystaniu Nawigacji Navmax pobranej z innego źródła aniżeli serwer Usługodawcy,
  6. tworzenie opracowań oprogramowania oraz rozporządzanie i korzystanie takimi opracowaniami,
  7. tłumaczeniem i ingerowaniem w treść kodu źródłowego oprogramowania, podejmowane także w celu usunięcia wad przedmiotu umowy.

§5.

Uprawnienie do korzystania z oprogramowania udostępnianego w ramach Usługi Online ma charakter licencji niewyłącznej. Licencjodawca może udzielać licencji na korzystanie z oprogramowania nieograniczonej liczbie Licencjobiorców.

§6.

Niniejsza licencja uprawnia do korzystania z przedmiotu umowy na całym Świecie.

§7.

Czas obowiązywania licencji jest uzależniony od rodzaju oferty wybranej przez Usługobiorcę. W zależności od wybranej oferty Licencjobiorca zostaje zarejestrowany w bazie Usługodawcy jako Usługobiorca abonamentowy.

§8.

Aktywacja Usługi Online na danym Urządzeniu Odbiorczym przez Usługobiorcę powoduje przypisanie licencji na korzystanie z udostępnionego w ramach tej Usługi oprogramowania  do danego Urządzenia Odbiorczego. Po dokonaniu aktywacji Usługi Online na danym Urządzeniu Odbiorczym Usługobiorca nie może aktywować Usługi Online na innym Urządzeniu Odbiorczym.